Historie

Historie

Hierbij geven wij een overzicht van belangrijke zaken c.q. ontwikkelingen die zich vanaf het moment van oprichting van de vereniging tot nu hebben voorgedaan.

Periode 1951 – 1960


1954
Oprichting Nederlandse Vereniging van Scheepsleveranciers.

1954 – 1960
Voorzitter Dhr. S. Frenk.

1955
NVvS is medeoprichter van de International Ship Suppliers Association te Kopenhagen

1960 – 1967
Voorzitter Dhr. Lem.

Periode 1961 – 1970


1961
Vijfdaagse werkweek wordt ingevoerd, alleen voor de leden van de NVvS wordt het vrije entrepot opengesteld op zaterdagen tussen 08.00 en 12.00 uur.

1962
Introductie verenigingslogo.

1967 – 1977
Voorzitter Dhr. S. Frenk.

1968
Grotere schepen met kleiner aantal bemanningsleden doen intrede.
Containerisatie neemt hand over hand toe.

1969
Instelling terreinvergunningen door Scheepvaart Vereniging Zuid.

1970
Invoering douanedocumenten T-1 en T-2.

Periode 1971 – 1980


1971
Stagnatie activiteiten in Nederlandse havens.

1974
Rotterdam heeft een overslag van 500.000 containers.
De recessie in de scheepvaart neemt grote vormen aan.

1976
Documentencommissie licht voorontwerp door van de E.E.G. Verordening over het bevoorraden van zeeschepen, vliegtuigen en internationale treinen.
NVvS is medeoprichter van O.C.E.A.N., de belangenvereniging van scheepsleveranciers in E.U. staten.

1977 – 1982
Voorzitter Dhr. H.W. Schox.

Periode 1981 – 1990


1982
Een nieuwe recessie in de scheepvaart vangt aan.

1982 – 1987
Voorzitter Dhr. C. Pieterse

1987 – 1994
Voorzitter Dhr. P.C. de Haas.

Periode 1991 – 2000


1992
Eenwording Europese markt, leden NVvS worden overspoeld met richtlijnen vanuit Brussel.

1992 – 1993
NVvS strijdt voor handhaving B.T.W. – 0 – tarief voor scheepsbevoorrading en accijnsvrije status voor de Rijnvaart.

1994 – 2000
Voorzitter Dhr. W.F. van Noortwijk.

1994
Opheffing onderscheid tussen leden en buitengewone leden.

1995
Steeds strengere regelgevingen vanuit Brussel. Doorlopende zekerheid wordt door de douane ingesteld.

1996
Elektronische aangifte douanedocumenten uitvoer “Sagitta” wordt ingesteld. Aanloop van schepen in Rotterdamse haven wordt minder.

1997
“Commisssie De Haas” doet aanbevelingen aan het Bestuur NVvS met een rapport “Naar een vereniging van de Nederlandse bevoorrading industrie”.

2000
Voorzitter Dhr. P.C. de Haas.

Dhr. W. F. van Noortwijk wordt de eerste Nederlandse Voorzitter van de International Ship Suppliers Association (I.S.S.A.).

Na 45 jaar wordt het Secretariaat van de NVvS door het Centraal Orgaan te Den Haag overgedragen aan De Haas Marine Services B.V. te Oud-Beijerland.

Voor het eerst wordt een dubbelfunctie gecreëerd van Voorzitter en Secretaris door Dhr. P.C. de Haas.

Een ledenwerfcampagne wordt met succes uitgevoerd.

De Rijnvaartleveranciers hebben wederom uitstel gekregen van het Ministerie van Financiën tot 1 januari 2003 om accijns- en verbruiksbelastingvrij schepen op de Rijn te bevoorraden.

In juli wordt de veterinaire richtlijn 97/78/EG in werking gesteld.

Periode 2001 – 2005


2001
Nieuwe eisen worden door de douane gesteld voor doorlopende zekerheden

21/3/2001 1e uitbraken van Mond- en Klauwzeer in Nederland. Deze MKZ crisis legt enkele bedrijven die lid zijn van de NVvS volledig of gedeeltelijk lam. Een crisisteam wordt gevormd om de leden zo goed mogelijk bij te staan, deze situatie neemt enkele maanden in beslag.

Aanvragen ingediend door bedrijven tot goedkeuring in het kader van 13.1 en 13.2 (scheepsbevoorrading), en de introductie van het veterinair certificaat t.b.v. de scheepsbevoorrading ondervinden aanzienlijke vertraging

Terreuraanslagen op 11 september 2001 in de V.S. hebben grote impact op de scheepsbevoorradingsindustrie. Met name ondervindt de Cruisevaart een belangrijke terugslag

19/9/2001 Nederland wordt officieel MKZ-vrij verklaard

Voorbereiding NVvS website worden afgerond

Havenkosten Rotterdamse haven dreigen minder concurrerend te worden hetgeen scheepsreders kan doen besluiten de Rotterdamse haven te mijden

Start pilotproject Centralisatie Provianderingen tussen Douane en Bedrijfsleven

NVvS start participatie in Commissie Grenscontroles (Deltalinqs) in de persoon van de voorzitter werkgroep Douane aangelegenheden

NVvS start participatie in klankbordgroep CLIENT (Controles Landbouwgoederen Import Export Nieuwe Toekomst) in de persoon van de voorzitter werkgroep Veterinaire aangelegenheden/vice-voorzitter NVvS

Accijnsvrije levering aan internationale binnenvaart staat ter discussie. Een crisisteam wordt gevormd om te proberen dit onderdeel van de scheepsbevoorrading te behouden

I.S.S.A. Conventie wordt gehouden in Bergen, Noorwegen

2002
Op de nieuwjaarsreceptie wordt de eerste NVvS website gepresenteerd en officieel in werking gesteld

6/5/2002 – de politieke moord op Pim Fortuyn heeft een enorme impact op het bedrijfsleven en de burgerij. Het door hem aangekondigde streven door de Overheid naar vermindering van regelgeving wordt slechts ten dele uitgewerkt door zijn partij de LPF

Toename regelgeving en controles door de overheid leiden tot verstoring van “Level playing field” tussen Nederland en de ons omringende landen

Nieuwe landelijke verkiezingen worden uitgeschreven

Project Centralisatie Provianderingen definitief van start

In de strijd tegen fraude werkt Brussel aan modernisering van het douanesysteem. Het “New Computerized Transit System (N.C.T.S.)” zal op termijn leiden tot het elektronisch aanmelden en verwerken van douane documenten

RVV start, in samenwerking met de werkgroep Veterinaire aangelegenheden, de procedure inzake de goedkeuringen 13.2 (RL 97/78/EG). Het veterinair certificaat voor de scheepsbevoorrading wordt in gebruik genomen

Donkere wolken pakken zich samen boven de internationale binnenvaart. Het Ministerie van Financiën laat weten dat de afschaffing van de accijnsvrije leveringen begin 2003 een feit zal zijn. E.e.a. betekent een regelrechte doodsteek voor een aantal leden die volledig afhankelijk zijn van deze handel. Pogingen van het crisisteam om opnieuw uitstel te verkrijgen lopen, ondanks inzet van radio, t.v. en schrijvende pers, op niets uit

I.S.S.A Conventie wordt dit jaar te Dubai – V.A.E. gehouden

Een schok van verbijstering gaat door de scheepsbevoorradingsindustrie als één van de oudste leden van de NVvS, te weten Köpcke Holland B.V., na een bestaan van 132 jaar, in november 2002 failliet wordt verklaard

Per 31-12-2002 staan 110 bedrijven en instellingen ingeschreven als lid van de NVvS

2003
De strijd tegen het terrorisme wordt verder aangescherpt. Ook de leden van de NVvS worden hiermee geconfronteerd.

De IMO eist de implementatie van de ISPS code. De deadline is 1 juli 2004.

De lage koers van de U.S. dollar dupeert de scheepsleveranciers in hun afzet.

Doordat Brusselse regelgeving nationaal verschillend wordt geïnterpreteerd, is er geen sprake van een “level playing field” tussen de Europese mainports.

Bezuinigingen van de Nederlandse overheid hebben directe invloed op de operationele werkzaamheden van de scheepsleveranciers.

Door de sluiting van meerdere Douanekantoren worden de scheepsleveranciers in de uitoefening van hun werkzaamheden nadelig beïnvloed.

De Werkgroep Douane Aangelegenheden tracht door goed overleg met de landelijke Douane autoriteiten de service van de Nederlandse scheepsleveranciers te continueren.

Via O.C.E.A.N. wordt gestreden voor een harmonisatie van de vele systemen die binnen de EU van kracht zijn.

Voorbereidingen voor de implementatie van het “New Computerised Transit System” (NCTS) zijn in volle gang. De deadline is gesteld op 1 april 2004.

De ISSA Convention & Trade Exhibition 2003 werd gehouden in Portoroz Slovenië.

De accijnsvrije en BTW-vrije leveringen aan de internationale binnenvaart zijn per 1 januari 2003 definitief door het Ministerie van Financiën opgeheven.

Op 31 december 2003 telt de NVvS 105 leden.

2004
De NVvS viert dit jaar haar 50 jarige jubileum met een driedaags gala in Grand Hotel “Huis ter Duin” te Noordwijk aan Zee, Burgemeester Ivo Opstelten van Rotterdam verricht de officiële opening van de festiviteiten, een jubileumreceptie in het Carlton Oasis Hotel te Spijkenisse met als speciale gastspreker de Havenmeester van Rotterdam Jaap Lems, en de uitgave van een jubileumboek “Grote grutters wat een tijd” geschreven door auteur en gepensioneerd scheepsleverancier George F. Suur met aanvullende tekeningen van Jan Sanders.

Veiligheid, normen en waarden, onderling vertrouwen en respect zijn dit jaar steeds terugkerende onderwerpen van gesprek.

Voor wat veiligheid betreft is de International Ship & Port facility Security code (I.S.P.S.) per 1 juli 2004 in werking getreden.

De NVvS Werkgroep I.S.P.S. heeft in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam NV en de havenorganisatie Deltalinqs voor haar leden een “Branche Beveiligings Verklaring” opgesteld waarmee de NVvS-leden op een snelle en eenvoudige wijze toegang kunnen krijgen op haventerminals en schepen.

De lage Amerikaanse dollarkoers ten opzichte van de Euro heeft voor vele leden nadelige gevolgen om een concurrerend prijsniveau te handhaven ten opzichte van landen die aan de dollar gelieerd zijn.

Nieuwe criteria worden vastgesteld in het Huishoudelijk Reglement voor het aannemen van nieuwe leden.

De overheid stelt dat er 25% minder administratieve lastendruk voor het bedrijfsleven toegepast moet worden. Helaas blijkt uit ervaring het tegenovergestelde van toepassing te zijn. NVvS leden worden overstelpt met nieuwe wet- en regelgevingen en gewijzigde wet- en regelgevingen veelal op douane en veterinair gebied.

De inwerkingstelling van het New Computerized Transit System bij de douane zorgt voor opstartproblemen en een verhoging van niet aangezuiverde documenten.

Overleg wordt gevoerd om te komen tot een generiek nummer van goederencodes bij scheepsbevoorrading.

Het zgn. “alternatief bewijs” wordt in de meeste gevallen geaccepteerd bij douane en productschappen, in enkele gevallen moet er nog gewerkt worden aan een oplossing.

Locale douanekantoren vervallen en worden ondergebracht in districtskantoren.

Op veterinair gebied worden de NVvS leden nog steeds geconfronteerd met tariefsverhogingen toegepast voor controles door de Veterinaire Waren Autoriteit (VWA) c.q. de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV). Overleg met de Ministeries over de toepassing van de tarieven wordt voortgezet.

Een pilot voor de Veterinaire Grens Controle (VGC) wordt in mei van dit jaar opgestart.

Ook de projecten CLIENT en TRACES worden vervolgd

Doelstellingen waar ook dit jaar aan gewerkt worden zijn o.a.: Tijdig overleg over implementatie en uitvoering van wetten en regels. Implementatie- en interpretatieverschillen in wetten en regelgeving.
Kosten van controles/tarieven.
Transhipmentregeling.
Transitoregeling.
Wijziging convenant RVV-Douane.
Informatiesysteem controlerende instanties en havenbedrijfsleven.

Per 1 mei 2004 wordt de Europese Unie met 10 lidstaten uitgebreid tot in totaal 25 lidstaten.

Na de pensionering van NVvS Bestuurslid Herman Hoekstra wordt zijn zetel in de O.C.E.A.N. Board overgenomen door NVvS Vice-voorzitter Dick Peterse.

Nieuwe O.C.E.A.N. Voorzitter wordt de heer Michel van Hulle (België).

De NVvS continueert het lidmaatschap bij het Agrarisch Import Platform (AIP) en Deltalinqs.

De jaarlijkse I.S.S.A. Convention & Trade Exhibition is dit jaar in Athene Griekenland gehouden.

Per 31 december 2004 waren 113 bedrijven en ondernemingen als lid ingeschreven bij de NVvS.

2005
De NVvS heeft een zetel in het Port Security Committee.

Dit is een adviesgroep over beveiligingszaken in de Rotterdamse haven, waar vraagstukken worden besproken met als doel het signaleren van problemen en het aandragen van oplossingen zodat beleid waar nodig bijgesteld kan worden. Dit comité is een initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. en waar verder een aantal belangrijke overheidsinstellingen, branche verenigingen en het haven bedrijfsleven zitting in hebben.

De NVvS voorzitter gaat een zetel bekleden in het Bestuur van Deltalinqs Haven.

Deltalinqs Haven is een onderdeel van Deltalinqs, ondernemersorganisatie voor haven en industrie.

Ongeveer 30.000 schepen bezochten in 2005 de Rotterdamse haven.

De totale goederenoverslag bedroeg 369 miljoen ton, een stijging van bijna 5%.

De NVvS probeert door goed overleg met betrokken partijen concurrentievervalsing te elimineren. Het blijkt dat rederijen steeds meer scheepsbevoorrading laten plaatsvinden in de door ons omringende havens, omdat in Nederlandse havens te vaak met een lichter (barge) moet worden geleverd, waardoor extra kosten ontstaan die in andere havens veelal niet berekend hoeven te worden.

Per 31 december 2005 stonden er 113 bedrijven/ondernemingen als lid bij de NVvS ingeschreven.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 24 maart 2005 trad R.C. Peppinck (Philip Morris) af en trad D.J. Cupido (Klevenberg Shipping Center B.V.) aan als bestuurslid.

Na afloop van deze vergadering werd er een presentatie verzorgd door het Nederlands Loodswezen B.V.

De NVvS presenteerde zich op 6 januari 2005 tijdens de Nieuwjaarsreceptie in het Carlton Oasis Hotel te Spijkenisse, op 10 september 2005 tijdens het traditionele Dinner Dance Gala in Grand Hotel “Huis ter Duin” te Noordwijk aan Zee en op 8 november 2005 op het Kasteel van de Rotterdamse voetbalvereniging Sparta, waar topvoetbalscheidsrechter Dick Jol gastspreker was. Bij alle gelegenheden werden de leden ruimschoots in de gelegenheid gesteld om te netwerken.

Op douane gebied gaat men steeds verder om de elektronische snelweg in te voeren in plaats van de papieren documenten. Het New Computerized Transit System (NCTS) en Sagitta in- en uitvoer zijn geïmplementeerd en worden het Excise Movement & Control System (EMCS) en de pre-arrival/departure meldingen verder ontwikkeld. Het verplichte gebruik van NCTS is op 1 juli 2005 ingegaan. Ook het automatische borg staffelen en de nieuwe provianderingsregeling werden ingevoerd. Het Ministerie van Financiën, de locale douane en de NVvS achten het allen belangrijk om goed en transparant overleg te voeren t.b.v. de scheepsbevoorradingsindustrie. Op Europees niveau wordt dat gedaan via deelname van de NVvS in het comité van scheepsleveranciers in EU-landen, O.C.E.A.N.

Op veterinair gebied werd in 2005 weer veel wet- en regelgeving aangepast c.q. uitgewerkt. De Keuringsdienst van Waren (KVW) en de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV) zijn in 2005 samengevoegd tot de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA). De kostenberekeningen van de VWA voor door hun verleende diensten zijn nog steeds een punt van discussie. Door slimmer VWA diensten in te huren kan er waarschijnlijk goedkoper van deze diensten gebruik worden gemaakt.

President Directeur Hans Smits van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. bracht in 2005 een werkbezoek bij één van onze leden scheepsleveranciers. Hier werd hij door een delegatie van het NVvS bestuur bijgepraat over de vele aspecten die scheepsbevoorrading tot succes moet leiden en te behouden.

De International Ship Suppliers Association (ISSA) vierde haar 50 jarig jubileum in de stad van oprichting Kopenhagen – Denemarken.

Periode 2006 – heden


2006
Ook dit jaar werd er weer een nieuwjaarsreceptie en dinner dance gala voor de NVVS leden georganiseerd op dezelfde locaties als het vorige jaar. Verder werd er een speciale netwerkbijeenkomst georganiseerd in het Scheepvaart- en Transport College te Rotterdam. Hier werd ook de NVVS nieuwe stijl gepresenteerd. Een nieuw logo voor de NVVS (oud was NVvS) en dus ook een nieuwe vlag, briefpapier e.d.
Dit keer was de heer Martin Selles van de Damen Shipyard Group gastspreker.

NVVS leden hebben de mogelijkheid om tijdens een van de netwerksessies een bedrijfspresentatie te geven. Dit keer was Unitor Ships Service aan de beurt met een bedrijfsrondleiding en presentatie.

De NVVS werkgroep I.S.P.S. is in onderhandeling met haven terminals en Deltalinqs over een te voeren beleid waar veiligheidsvoorschriften op de diverse terminals beter nageleefd kunnen worden.

NVVS voorzitter Pieter C. de Haas Sr. heeft zijn ontslag ingediend als onbezoldigd mededirecteur van de commerciële I.S.S.A. afdeling, Marine Related Services Ltd. op Malta.

31.077 Zeeschepen zijn in 2006 de Rotterdamse haven binnen gelopen en er werd 381.745 ton aan lading overgeslagen.

2007
NVVS voorzitter Pieter C. de Haas Sr. trad tijdens de Algemene Ledenvergadering in maart af. Hij werd opgevolgd door de heer D.J. (Dirk) Cupido. De Haas zal in functie blijven als NVVS secretaris, maar geen deel meer uitmaken van het NVVS bestuur.

Een nieuw record van lading overslag werd in de Rotterdamse haven bereikt, in totaal 406.200 ton en ook het aantal binnengekomen zeeschepen was weer gestegen.

De traditionele nieuwjaarsreceptie en dinner dance gala werden weer op dezelfde locaties gehouden als voorgaande jaren. Deze evenementen bewijzen succesvol te zijn voor netwerken, waarbij het nuttigen van culinaire hoogstandjes en een borrel de helpende hand biedt.

De NVVS organiseerde voor haar leden op diverse locaties informatie bijeenkomsten om tot certificering te komen als Authorised Economic Operator (AEO).

De Rotterdamse Wethouder voor Economie, Haven en Milieu, de heer Mark Harbers, ontmoette het NVVS bestuur bij een van de NVVS leden scheepsleveranciers. Het werd een succesvolle bespreking waar zijn steun bij problemen die in zijn takengebied behoren, altijd open zullen staan voor discussie en verbetering.
Sinds 2006 heeft het Havenbedrijf Rotterdam NV een Rotterdam Maritiem Platform ingesteld die een variëteit aan onderwerpen de revue laat passeren die in zijn algemeenheid de Rotterdamse haven aan gaan. De NVVS heeft zitting in dit platform.

De bijna traditionele speciale netwerkbijeenkomst 2007 werd dit jaar georganiseerd bij het zware constructiebedrijf Huisman Itrec te Schiedam. De deelnemers werden op het bedrijf rondgeleid en daarna was het inschepen aan boord van het Spido m.s. ‘James Cook’ voor een rondvaart in de Rotterdamse wateren en omgeving. Meer dan 130 personen namen deel aan dit evenement. Gastspreker was dit keer de heer Fred Kofman van Huisman Itrec.

Vanwege de al maar toenemende filevorming in de Randstad heeft Deltalinqs besloten om een Commissie Bereikbaarheid in het leven te roepen. In deze commissie zullen doelgerichte voorstellen worden besproken die aan de overheden kunnen worden aangeboden. De NVVS heeft zitting in deze commissie.
De eerste vergadering zal in 2008 plaatsvinden.

2008
Gemiddeld genomen is 2008 een goed jaar geweest voor de sector echter  vanwege de wereldwijde recessie is het jaar in mineur geëindigd. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 27 maart 2008 traden de heren J.L. (Joop) Vos en J.H.W. (Hans) Fuchs als bestuurslid af. Als nieuwe bestuursleden werden benoemd de heren J.G. (John) Blom, T. (Tim) Prins en P.H.A.J. (Peter) Kerkhof.

Het wordt voor bedrijven mogelijk zich als AEO gecertificeerd bedrijf te laten registreren, wanneer zij aan de door de douane gestelde eisen voldoen. De NVVS richt daarom een aparte werkgroep op.
Het EMCS, het elektronische AGD (Accijns Goederen Document), zal gekoppeld worden aan AEO gecertificeerde bedrijven. Bij de opmaak zal het elektronisch opmaken van de aangifte gekoppeld zijn aan het ECS(Export Control System),elektronische uitvoeraangifte.
Begin 2008 werd een fusie tussen VWA/AID en PD  aangekondigd. Men verwacht de fusie in 2011 te hebben afgerond.
2008 is het jaar waarin nog steeds sprake was van een reeks van dierziekten w.o. vogelgriep, blauwtong en varkenspest.  Het jaar dat er zich op 20 mei het eerste BSE geval  voordeed (het 85e sinds 1997), en helaas nogmaals een dreiging van het gevreesde mond- en klauwzeer . Het jaar waarin Iers varkensvlees en vleesproducten uit de schappen werd gehaald als gevolg van te hoge dioxinegehaltes en het jaar waarin uitgebreid werd gediscussieerd over de aanpassing van de veterinaire richtlijn 97/78/EG.

2009
De economische crisis heeft ook gevolgen voor de scheepsbevoorraders! De zwaarste economische crisis sinds de dertiger jaren van de vorige eeuw. Hebben we in 2009 nog voldoende vet op de botten om te overleven?  In 2010 zal moeten blijken of de weg bestendig genoeg is om weer een aanvang te nemen met het kweken van vet.
In 2009 werden alle douanetaken voor het provianderen van zeeschepen behandeld door een douanepost, de douanepost Maasvlakte. Voor de luchtvracht werd Schiphol aangewezen als algemeen douanekantoor.

2009 was voor OCEAN (de Europese organisatie waarmee de scheepsbevoorraders vertegenwoordigd zijn in Brussel, bij de EU) vooral het jaar waarin de veranderende douanewetgeving de boventoon voerde. OCEAN wordt thans als een volwaardig gesprekspartner gezien en een aantal zaken is door inbreng van OCEAN een succes geworden. Er wordt rekening gehouden met de scheepsleveranciers wanneer nieuwe wetgeving wordt besproken.