Voorwaarden

Lidmaatschap voorwaarden

Lid kunnen zijn natuurlijke personen, rechtspersonen,vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen die werkzaam zijn in en/of diensten verlenen aan de bedrijfstak van de scheepsbevoorradingsindustrie.Het aanvraagformulier moet vergezeld zijn van een uittreksel van de Kamer van Koophandel van niet ouder dan 1 jaar en andere bedrijfsinformatie zoals brochures e.d. moeten worden gezonden naar het secretariaat van de vereniging.
Tevens verzoeken wij u drie aanbevelingsbrieven van huidige leden aan te leveren.

De secretaris licht de ballotagecommissie in over de aanvraag van het lidmaatschap, deze commissie doet voorstellen aan het bestuur. Een nieuwsbrief ( per email) wordt verzonden naar de leden met de aanmelding van een nieuw lidmaatschap.  Bestaande leden kunnen tot twee weken hierna bezwaar indienen middels een email naar het secretariaat. Het bestuur beslist daarna over de aanvraag.

Opzegging van het lidmaatschap voor een volgend verenigingsjaar kan alleen worden geaccepteerd indien uiterlijk 4 weken voor het einde van het lopende verenigingsjaar schriftelijk is opgezegd. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Contributie over het lopende verenigingsjaar blijft ten alle tijde verschuldigd

Verdere informatie kunt U vinden onder het hoofdstuk “Vereniging” – bij statuten en/of reglement.

Contributieschaal 2022

Jaarlijks Lidmaatschap wordt als volgt berekend.

€    795,00        leden met 1 tot 12 medewerkers
€  1295,00        leden met 12 tot 40 medewerkers, leden met aanmerkelijk belang, leden duty free branche
€  1500,00        leden toeleveranciers met 40 of meer medewerkers
€  2925,00        leden scheepsleveranciers met 40 of meer medewerkers